...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

" MERCAN FM " (Dinlemek için play tuşuna basınız)
”2. El Araç Satışında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu Ayıp Nedir?”
”2. El Araç Satışında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu Ayıp Nedir?”
Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumludur.

Araçlarda Görülebilecek Ayıplara Örnek;

– Aracın Sigorta Kayıtlarında Pert Kaydının Bulunması,

– Bir Parçasının Boya/Değişen Olması Veya Tek Parça Boya/Değişen Olduğu Söylenmesine Rağmen Birden Çok Parçasının Boya/Değişen Olması,

– Kilometre Sayacı İle Oynanmış Olması,

– Yağ Yakıyor Olması,

– Şanzımanında/Motorunda Arıza Olması,

– Şasesinde Doğrultma Olması,

– Sunroofun Çalışmıyor Olması,

– Kapıların Kitlenmiyor Olması,

vs. durumlarda araçta ayıp mevcut demektir. Özetleyecek olursak; alıcı tarafından bilinseydi, aracın daha düşük bedelle satın alınacağı veya hiç satın alınmayacağı söylenebilen her durumda ayıp mevcut demektir. Ancak satım anında alıcı tarafından bilinen ayıplar satıcının sorumluluğunu gündeme getirmez.

Alıcı Tarafından Bilinen Ayıplar:

Satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir. Fakat araçtaki ayıpların satıcı tarafından alıcıya bildirildiğinin veya bu ayıpların alıcı tarafından bilindiğinin İSPAT YÜKÜ SATICIDADIR. Bu hususta aracın ilan bilgilerinin de delil olma özelliği bulunmaktadır.

Ekspertiz İncelemesi Zorunlu Mudur?

Araç satın alacak kişilerin, ekspertiz incelemesi yaptırma zorunluluğu yoktur. Önemli olan satıcının, ayıpları alıcıya bildirmesidir. Ekspertiz incelemesi yaptırılmasın rağmen ekspertiz tarafından ortaya çıkarılmamış ve daha sonra anlaşılan ayıplarda da ekspertiz firması ile satıcının ayrı ayrı sorumlulukları bulunur.

***Örneğin Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin 2015 yılında verdiği emsal kararda aynen şöyle denilmiştir:

“Davacını satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü’nce tutulan kayıtları, aracın sigorta kayıtlarını, TRAMER kayıtlarını inceleme ve mahkemenin kabulünün aksine TRAMER’e SMS atarak bilgi edinme yükümlülüğü de yoktur.”

Gözden Geçirme Ve Satıcıya Bildirme:

Alıcı gözden geçirerek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içerisinde satıcıya bildirmek zorundadır. Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Gözden geçirmekle ortaya çıkarılamayacak ayıp (motor,şanzıman arızası) bulunması halinde hemen satıcıya bildirilmelidir. Bildirimin Noter aracılığı ile ihtarname göndererek veya iadeli taahhütlü mektup ile yapılması ispat kolaylığı açısından yararlıdır. Fakat ayıp bildirimi her şekilde (mail,faks,telgraf) yapılabilir.

Satıcı Ayıpların Varlığını Bilmese Dahi Sorumludur:

Aksi halde her satıcının “ben de bilmiyordum” savunması yapacaktır. Böylece mağdur olan kişilerin yasa ile kendilerine tanınmış bu haklarını kullanmaları engellenmiş olacağı için satıcıların bu savunmanın arkasına sığınmaları mümkün kılınmamıştır.

Aracın Piyasa Değerinden Düşük Satın Alınmış Olması, Araçtaki Ayıpların Bilindiği Şeklinde Yorumlanamaz:

***Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2014/5798 E. 2015/6620 K. Sayılı İlamı:

“Aracın piyasa değerinden düşük satın alınmasının, ayıpların alıcı tarafından bilindiği konusunda bir karine etmeyeceği bir başka anlatımla araçta ki ayıpların salt piyasa değerinden daha düşük bir bedel ile satın alındı diye alıcı tarafından bilindiğinin kabul edilemeyeceğini belirtmiş, bu ayıpların alıcı tarafından bilindiğinin açık ve net bir biçimde ispat edilmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır.”

Alıcının Seçimlik Hakları:

Araçta ayıp bulunduğu ve bu ayıplar dolayısıyla satıcının sorumlu olduğu durumlarda alıcı, şu seçimlik haklardan birini kullanabilir;

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 11:

– Satılanı Geri Vermeye Hazır Olduğunu Bildirerek Sözleşmeden Dönme,

– Satılanı Alıkoyup Ayıp Oranında Satış Bedelinden İndirim İsteme,

– Aşırı Masraf Gerektirmediği Takdirde, Bütün Masrafları Satıcıya Ait Olmak Üzere Satılanın Ücretsiz Onarılmasını İsteme,

– İmkân Varsa, Satılanın Ayıpsız Bir Misli İle Değiştirilmesini İsteme,

Seçimlik Haklarından Birisini Kullanabilir. Satıcı, Tüketicinin Tercih Ettiği Bu Talebi Yerine Getirmekle Yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklardan biri ile birlikte 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Zamanaşımı:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 12:

(1) Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.

(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.

(3) Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

***İLGİLİ YARGITAY KARARI***

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/30347 E. , 2017/11464 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi

K A R A R

Davacı, 08.01.2013 tarihli satış sözleşmesi ile davalıdan bir araç satın aldığını, aldıktan sonraki bir tarihte araca sigorta yaptırmak için başvurduğunda aracın satın alma tarihinden öncesine ait hasar kaydı olduğunu öğrendiğini, satış yapılırken davalının bu konuda kendisini bilgilendirmediğini iddia ile yargılama sırasında ibraz ettiği ıslah dilekçesiyle ayıp oranında hesaplanacak 6.500,00 TL değer kaybının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Borçlar Kanununun 194 (T.B.K.nun 219 md.) ve devamı maddelerinde düzenlenen, ayıba karşı tekeffül hükümlerinden kaynaklanmaktadır. Davacının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü’nce tutulan kayıtları, aracın sigorta kayıtlarını, TRAMER kayıtlarını inceleme, TRAMER’e SMS atarak bilgi edinme yükümlülüğü de yoktur. Davalı taraf, satış öncesinde davacıyı aracın hasarlı olduğu konusunda bilgilendirdiğini veya davacının bu hususu bildiğini ispatlayamamıştır. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Davalı satıcının ayıba karşı tekeffül borcu bulunmaktadır.

Somut olayda davacı, davalıdan satın aldığı aracın pert kaydı bulunması nedeniyle değer kaybının tahsilini istemiş, mahkemece, dava tarihinden önce davacının söz konusu aracı dava dışı 3.kişiye satmış olması ve davalıya satış nedeniyle ödediği bedel ile 3. kişiden tahsil ettiği satış bedeli arasında fark olmaması hatta 3.kişiye yaptığı satıştan karda elde etmesi nedeniyle ortada bir zararın olmadığı kanaati ile davanın reddine karar verilmiştir. Oysa ki, davalı tarafından satılan araçtaki ayıp nedeniyle bir değer kaybı var ise davacının bunu talep etme hakkı vardır, davacının dava dışı kişiye yaptığı satış ve elde ettiği satış bedelinin sonuca etkisi yoktur. Bu durumda, mahkemece, konusunda uzman bir bilirkişiden rapor alınmak suretiyle, araçta değer kaybı olup olmadığı değerlendirilip hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 22/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Hukuk Köşe Yazarımız Sayın Av. Nevzat Çabuk Yazdı

Bu Haber 1.380 kez Okundu
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

Yoruma kapalı.

Benzer Haberler
Yukarı Geri Ana Sayfa

...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
”ZEKİ ÇABUK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ””ZEKİ ÇABUK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ”AK Parti Şalpazarı İlçe 6....
”Şalpazarı’nda 19 Eylül 2020 Gaziler Günü Kutlandı””Şalpazarı’nda 19 Eylül 2020 Gaziler Günü Kutlandı”Şalpazarı’nda 19 Eylül Gaziler günü...
”Şalpazarı’na Spor Salonu ve Semt Futbol Sahası””Şalpazarı’na Spor Salonu ve Semt Futbol Sahası”Trabzon Şalpazarı Belediyesi yeni hizmet...
”ŞALPAZARI’NDA 20 EYLÜL 2020 TOPLU AÇILIŞ ERTELENDİ””ŞALPAZARI’NDA 20 EYLÜL 2020 TOPLU AÇILIŞ ERTELENDİ”Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı Refik...

eczane
”Şalpazarı’lı Hemşehrimiz Engin Çırakoğlu Tuğgeneralliğe Terfi Etti””Şalpazarı’lı Hemşehrimiz Engin Çırakoğlu Tuğgeneralliğe Terfi Etti”''Şalpazarı'lı Hemşehrimiz Engin Çırakoğlu Tuğgeneralliğe Terfi...
Dağlıca İmamı Göreve BaşladıDağlıca İmamı Göreve BaşladıŞalpazarı İlçemiz Geyikli mahalle sakinlerinden olan Din görevlisi...
”Şalpazarı’nda Normalleşme Denetimleri””Şalpazarı’nda Normalleşme Denetimleri”İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge...
”Erikbeli Dağ Tesisleri Temeli Atıldı””Erikbeli Dağ Tesisleri Temeli Atıldı”Trabzon’un Tonya ilçesi Erikbeli Yaylası’nda İşadamı Atilla Ataman’ın...
”Trabzon Valiliği Yeni Kararları Açıkladı””Trabzon Valiliği Yeni Kararları Açıkladı”Koronavirüs (Covid-19) Salgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgını Engellemek...
”Şalpazarı’nda Normalleşme Denetimleri””Şalpazarı’nda Normalleşme Denetimleri”İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge...
”Trabzon Valiliği Yeni Kararları Açıkladı””Trabzon Valiliği Yeni Kararları Açıkladı”Koronavirüs (Covid-19) Salgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgını Engellemek...
”GEYİKLİ SOSYAL HİZMET BİNASI YARDIMLARINIZI BEKLİYOR””GEYİKLİ SOSYAL HİZMET BİNASI YARDIMLARINIZI BEKLİYOR”Trabzon Şalpazarı Geyikli Mahallesi Merkez Cami yanında Geyikli...
”Trabzon Dahil 31 İl’e Giriş Çıkışlar Kapatıldı””Trabzon Dahil 31 İl’e Giriş Çıkışlar Kapatıldı”Erdoğan son dakika açıkladı! 31 şehre giriş-çıkış kapatıldı,...
”KIDEM TAZMİNATIN ZAMAN AŞIMI SÜRESİ 5 YILA İNDİRİLDİ””KIDEM TAZMİNATIN ZAMAN AŞIMI SÜRESİ 5 YILA İNDİRİLDİ”4857 sayılı İş Kanununda daha önce sadece ücret...
 • Anket

  • ŞALPAZARI DENİNCE AKLINIZA 2020 YILINDA İLK NE GELİR ?

   Sonuçlar

   Yükleniyor ... Yükleniyor ...