ŞALPAZARI SES, SİZİN SESİNİZ, www.salpazari61.com, şalpazarı haber, ağasar haber, şalpazarı haberleri
ŞALPAZARI SES, SİZİN SESİNİZ, www.salpazari61.com, şalpazarı haber, ağasar haber, şalpazarı haberleri
ŞALPAZARI SES, SİZİN SESİNİZ, www.salpazari61.com, şalpazarı haber, ağasar haber, şalpazarı haberleri

" MERCAN FM " (Dinlemek için play tuşuna basınız)
”İnternet Ortamında Hakaret Suçu”

TRABZON; Şalpazarı İlçemizin değerlerinden  Trabzon Barosu’nda 565 sicil numarası ile kayıtlı Av. Nevzat Çabuk,   kardeşimiz Hukuk köşesinde siz değerli okuyucularımıza bilgilendirmede bulunacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nun farklı bölümlerinde düzenlenen ve bilişim sistemleri aracılığıyla işlenebilecek suç tipleri bulunmaktadır. Bu suç tiplerinden biri de aşağıda detaylı incelenecek olan ve Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde yer alan “hakaret suçu” dur.

Hakaret Suçu Nedir?
Hakaret suçu ile kişilerin onur, şeref ve saygınlıkları korunmaktadır. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

 

 

Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, işlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
Ayrıca ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri oranında; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılmaktadır.
Dolayısı ile yukarıda yapılan detay açıklamalar ışığında internet yolu ile hakaret suçunun işlenmesinin suçun cezayı arttırıcı veya azaltıcı nitelikli hallerinden biri olmaması sebebi ile kişi hakaret suçunun temel şeklinden dolayı cezalandırılacaktır.

 

 

İnternet Ortamında Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçu, huzurda ve gıyapta olmak üzere iki şekilde işlenebilir. Hakaret suçunun huzurda işlenmesi, tahkir teşkil eden fiillerin hiçbir aracı olmaksızın doğrudan doğruya mağdura yöneltilmesi ile olur. Ancak, bu suçun huzurda işlenmesi sadece bu durumla sınırlı
değildir. Nitekim, TCK’nın 125. maddenin ikinci fıkrasında, ‘..Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle ilenmesi halinde..’ huzurda işlenmiş sayılacağı düzenlenmiştir. İnternet; iletişim aracı ses, yazı ve görüntüyü de içerebilen çok yönlü iletişim aracı olmasından dolayı, internet yoluyla işlenen hakaret suçu, kanun hükmü gereği huzurda yapılmış sayılacaktır.

 

 

İnternet Yolu İle İşlenen Hakaret Suçunda İspat
İnternet yolu ile hakaret suçu günümüzde hızla gelişen teknolojinin getirdiği yenilik ve değişikliklerin de etkisi ile başta sosyal medya uygulamaları olan twitter, facebook, instagram ve benzeri sosyal platformlar aracılığı ile veya teknolojik haberleşme araçları olan gmail, hotmail, whatsap ve benzeri uygulamalar aracılığı ile çok çeşitli şekilde işlenebilme imkanına sahiptir. Bu anlamda suçun ispatı açısından delillerin görsel nitelikte olması suçun mağduru bakımından ispat noktasında kolaylık sağlamaktadır.

 

 

 

 

İnternet Ortamında İşlenen Hakaret Suçunda Failin Tespiti

İnternet yolu ile işlenen suçlarda karşımıza çıkan en mühim sorun failin tespiti noktasındadır. Zira internet yolu ile işlenen hakaret suçlarında suçu işleyen kişinin sahte veya kendisine ait olmayan sosyal ağ ve hesaplar kullanma imkanının olması failin tespiti bakımından bir takım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Öyle ki, zarar veren kişilerin bulunmasının zorluğu zararın boyutlarını biraz daha arttırmaktadır. İnternette kişiler kendi adlarına web sayfaları açabilmekte, mail adresleri alabilmektedirler. Bu web sayfası veya mail adresi alınırken sahte kimlik kullanılabilmektedir. Bir başka ifadeyle, takma ad veya gerçek dışı bir isimle kişiler kendi adlarına web sayfası veya mail adresi alabilmektedirler. Böyle bir imkanın
olması, internet aracılığıyla işlenen suçlarda gerçek suçluyu bulmayı ciddi anlamda
zorlaştırmaktadır.

Nitekim bu sorun da günümüzde yine gelişen teknolojinin etkisi ile adli birimler tarafından titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda aşılabilmektedir.

 

 

İnternet Ortamında Hakaret Etmenin Cezası Nedir?
Yukarıda detaylı belirtildiği üzere internet yolu ile hakaret suçunu işleyen kişi üç aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Suç kural olarak şikayete bağlı bir suçtur. Şikayet, fiili ve faili öğrenme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yazılı olarak yapılmalıdır.

İnternet Ortamında Hakarete Maruz Kaldım, Ne Yapmalıyım?
Yukarıda detaylı açıklandığı üzere internet ortamında işlenen hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, suçun mağdurunun şikayetçi olmasına bağlıdır. Dolayısı ile internet ortamında hakarete maruz kalmanız halinde söz konusu fiili öğrenmenizden itibaren 6 ay içerisinde adli makamlara başvurarak şikayetçi olmanız gerekmektedir.

 

 

İnternet Ortamında İşlenen Hakaret Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Bilişim suçları bakımından Türk Ceza Kanunu’nda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısı ile genel hükümler değerlendirildiğinde internet ortamında işlenen hakaret suçu bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi olacaktır.
İnternete yolu ile işlenen suçlar bakımından Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yetkiye ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
Yetki bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 12. Maddesi hükümleri değerlendirildiğinde;

 

 

Suçun işlendiği yer mahkemesi,
Teşebbüste son icra hareketinin gerçekleştirildiği yer mahkemesi,
Zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi

internet yolu ile işlenen suçlarda yetkili mahkemenin belirlenmesinde esas alınmalıdır.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 12.maddesi uyarınca suç, yurt içinde veya yurt dışında işlenmişse yetkili mahkemenin belirlenmesi ilgili maddenin 5.fıkrasına göre yapılacaktır.. Anılan maddeye göre, görsel veya işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmişse veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir.

 

 

Bu yetki özel yetki olduğu için, her zaman suçun işlendiği yer mahkemesi genel yetkilidir. Kural olarak burada genel yetkili yer yayım merkezinin olduğu yerdir. Ancak yayım merkezi yurt dışında olursa özel yetki kuralına başvurulacaktır. Dolayısı ile suç, hakaret niteliği taşıyan fiilin algılandığı veya öğrenildiği anda işlenmiş sayılacağından, mağdurun, tahkir edici eylemi öğrendiği yer ve zamanda suç işlenmiş sayılacaktır ve öğrendiği yer mahkemesi yetkili olacaktır.

ŞALPAZARI SES, SİZİN SESİNİZ, www.salpazari61.com, şalpazarı haber, ağasar haber, şalpazarı haberleri

TRABZON; Şalpazarı İlçemizin değerlerinden  Trabzon Barosu’nda 565 sicil numarası ile kayıtlı Av. Nevzat Çabuk,   kardeşimiz Hukuk köşesinde siz değerli okuyucularımıza bilgilendirmede bulunacaktır. Türk Ceza Kanunu’nun farklı bölümlerinde düzenlenen ve bilişim sistemleri aracılığıyla işlenebilecek suç tipleri bulunmaktadır. Bu suç tiplerinden biri de aşağıda detaylı incelenecek olan ve Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde yer alan “hakaret suçu” […]

Bu Haber 2.189 kez Okundu
Benzer Galeriler
Yukarı Geri Ana Sayfa